Thân ta không mẹ không cha

Thân ta không mẹ không cha vốn không họ hàng ở nhà người dân.
Là cây gì ?