Đánh Đông dẹp Bắc chiêu an trong ngoài?

0
85

Câu đố:
Được phong Thái phó Bình chương
Quân quốc trọng sự, tước vương người tài
Giữ tròn liêm chính, trung cang
Đánh Đông, dẹp Bắc, chiêu an trong ngoài?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here