Câu hỏi tư duy logic bằng hình ảnh

Câu hỏi tư duy logic bằng hình ảnh: Hãy nhìn vào ô 10×10 sau với rất nhiều chữ cái. Tìm ra quy luật của chúng rồi chọn hình thích hợp.